DEFINICJE

 1. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS– serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem gastro-plock.pl.
 3. USŁUGODAWCA/ADMINISTRATOR– Twórcą, administratorem oraz osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz kontakt z Usługobiorcami jest Jerzy Frymark. Kontakt do administratora serwisu: [email protected] 
 4. USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 6. KATALOG– Usługa Elektroniczna udostępniona użytkownikom strony przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych wydarzeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 7. WIZYTÓWKA ZWERYFIKOWANA – strona internetowa aktualizowana przez Usługobiorcę, na której prezentowany jest lokal gastronomiczny.
 8. WIZYTÓWKA NIEZWERYFIKOWANA – strona internetowa aktualizowana przez Administratora, na której prezentowany jest lokal gastronomiczny na podstawie informacji ogólnodostępnych w sieci internet.
 9. WYDARZENIE– jednorazowa albo cykliczna akcja kulturalna, sportowa, naukowa, kulinarna, turystyczna lub inna, zorganizowana w związku z usługami świadczonymi przez Usługobiorcę, w których mogą brać udział Użytkownicy Serwisu.
 10. SYSTEM OPINII– Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom Zalogowanym przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących treści zamieszczanych w Serwisie.
 11. SUBSKRYBENT– Użytkownik Zarejestrowany, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Wydarzeń oraz Miejsc publikowanych w Serwisie.
 12. FORMULARZREJESTRACJI – formularz umożliwiający stworzenie darmowego konta w serwisie gastro-plock.pl. Podczas procesu rejestracji użytkownik strony zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe, które służyć będą wyłącznie w celach komunikacji z administratorem serwisu. Podczas rejestracji użytkownik strony ma możliwośc wybrania rodzaju konta: Konto Właściciela lub Konto Komentatora.
 13. KONTO WŁAŚCICIELA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, umożliwiający eksponowanie informacji i treści dotyczących Wydarzeń, Ofert oraz Miejsc.
 14. KONTO KOMENTATORA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, umożliwiający komentowanie prezentowanych w serwisie Wydarzeń oraz Miejsc.
 15. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY– Usługobiorca, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, posiadający swój unikalny login oraz hasło.
 16. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY– użytkownik serwisu, który odwiedza Serwis oraz nie posiada konta w Serwisie.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • prowadzenie Konta Właściciela w Serwisie,
 • prowadzenie Konta Komentatora w Serwisie
 • zamieszczanie Wydarzeń wraz ze zdjęciami i treściami cyfrowymi,
 • zamieszczanie Wizytówki wraz ze zdjęciami i treściami cyfrowymi,
 • komentowanie Wizytówek oraz Wydarzeń zamieszczonych w Serwisie
 • korzystanie z powiadomień o Wydarzeniach lub Miejscach,
 • wysyłanie wewnątrzserwisowych wiadomości elektronicznych do Usługobiorców,
 • przekierowywanie na strony internetowe Usługobiorców,
 • przejmowanie Wizytówki Niezweryfikowanej,
 • korzystanie z Katalogu,
 • korzystanie z Systemu Opinii,
 • udostępnianie Wydarzeń i Miejsc,
 • śledzenie Usługobiorców,
 • korzystanie z funkcji „Ulubione”.

Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych oraz odnośników afiliacyjnych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

POSTANOWIENIA REGULAMINU

 1. Usługobiorca przesyłając Serwisowi określone treści (w tym cyfrowe), potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony gastro-plock.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 4. Dane osobowe Usługobiorców, wprowadzane do Serwisu, stanowią ich własność.
 5. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców, wprowadzanych w Serwisie.
 6. Usługobiorca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 7. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
 8. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz komentarze publikowane przez Usługobiorców na łamach Serwisu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy zamieszczonych w Serwisie bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia podejrzenia poświadcznia nieprawdy, stosowania wulgaryzmów oraz celowego wprowadzania w błąd.
 11. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 12. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 13. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 14. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 15. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 16.  Właściciel lokalu gastronomicznego będący lub nie będący Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu, ma prawo do zażądania usunięcia wszelakich danych umieszczonych na łamach tego serwisu. 
 17. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.